1- رنگ و مزه از جمله خواص............... ( فیزیکی /شیمیایی) یک ماده به شمار می آید.

2- با پاره کردن یک ورقه کاغذ در آن تغییر ...................ایجاد کرده ایم .

3- تغییر ...............  ساختار مولکول های ماده را تغییر نمی دهد.

4- تغییری که درآن فقط شکل و ظاهر ماده عوض می شود،تغییر ..................نام دارد .

5- به واکنش یک ماده با اکسیژن .............. گویند .

6- تمایل طبیعی یک  فلز برای واکنش با اکسیژن جزء خواص ...................این فلز است .

7-برای تبدیل روغن های گیاهی مایع به روغن های گیاهی جامد از کاتالیزگر ................استفاده می شود

1- تغییر فیزیکی را می توان به تغییر در ساختار ذرات سازنده ی یک ماده نسبت داد .   ص      غ

2- تغییر شیمیایی را می توان به تغییر در ساختار ذرات سازنده ی یک ماده نسبت داد.   ص     غ

3- اشتعال پذیر بودن کاغذ ،یک نمونه از خواص شیمیایی است .  ص    غ

4- واکنش های اکسایش گرماده هستند.    ص    غ

5- واکنش زنگ زدن یک واکنش اکسایش سریع است .                ص           غ

6- کاتالیزگرها در پایان واکنش بدون تغییر باقی می مانند.    ص                   غ

7- در تغییرات فیزیکی ماده ی جدید بوجود نمی آید .       ص             غ

8-وقتی آهن زنگ می زند جرم زنگ آهن برابر جرم آهن مصرف شده است .   ص    غ

1- کدامیک از تغییرات زیر فیزیکی است ؟

الف) پختن غذا       ب) ذوب شدن آهن                          ج)تجزیه ی آب          د) سوختن گوگرد

2- کدام یک از تغییرات زیر گرماده است ؟

الف) تبخیر الکل     ب) ذوب کره          ج) تشکیل برفک یخچال                  د) تصعید نفتالن

3- آهن سولفید از ترکیب شدن آهن و کدام عنصر حاصل می آید ؟

الف) اکسیژن        ب) هیدروژن                    ج) نیتروژن                      د) گوگرد

4- پارافین از ترکیب دو عنصر .......... و ................ تشکیل می شود .

الف) کربن و اکسیژنÀ         ب) اکسیژن وهیدروژن   ج) کربن و هیدروژن       د) کربن وبخار آب

5- در کدام مورد تغییر شیمیایی روی داده است ؟

الف) عنصر (1) با چکش به صورت ورقه ی نازکی درآمده است .

ب) عنصر جامد (2) حرارت داده شده وبه حالت مایع درآمده است .

ج) عنصر (3) در معرض نور قرار گرفته و سیاه شده است .

د) عنصر (4) به سادگی خرد شده است .

1- کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی وکدام یک شیمیایی هستند ؟

الف) مخلوط کردن براده ی آهن با گوگرد (....................)          ب) رنده کردن چوب (...........)

  ج) تجزیه ی آب به وسیله ی جریان الکتریسیته         د) حل کردن کافور در الکل (..........)

ه) هضم غذا (............)           و) انفجار بنزین در موتور اتومبیل (.............)

2- در متن زیر به چند خاصیت فیزیکی و شیمیایی الکل اشاره شده است؟

الکل مایعی شفاف و بدون رنگ است ، بوی تندی دارد . در78 درجه سانتیگراد به جوش می آید و در 117 درجه سانیگراد منجمد می شود .الکل قابل سوختن است .

3- در آزمایشگاه مدرسه حمید و بهروز دو بطری حاوی مایعی بی رنگ دیدند که برچسب آن ها کنده شده بود روی یک برچسب الکل و روی دیگری آب نوشته شده بود . آن ها چگونه می توانند برچسب دو شیشه را مشخص کنند .( سه راه پیشنهاد کنید.)  

4- هر یک از جمله های زیر بیانگر مفهوم کدام کلمه ی داخل پرانتز است؟

الف- موادی که آغاز کننده ی تغییر شیمیایی هستند .   ( کاتالیزگر – واکنش دهنده – فراورده )

ب- به مجموعه خواصی از ماده گفته می شود که تمایل یا عدم تمایل یک ماده را برای شرکت در یک تغییر شیمیایی بیان می کنند .( خواص شیمیایی – تغییر شیمیایی – تغییر فیزیکی – خواص فیزیکی)

پ- برای تأمین انرژی سوزانده می شود .       (فلوژیستون – سوخت – کاتالزگر )

ت - موادی که موجب افزایش سرعت تغییر شیمیایی می شوند . ( کاتالیزگر – واکنش دهنده – فراورده )

5– به معادله واکنش شیمیایی زیر دقت کنید :      آهن سولفید   =   گوگرد  +    آهن

                                                                       22 گرم           8  گرم      14 گرم 

آیا با استفاده از عددهای نوشته شده در زیر این معادله می توان یک قانون علمی را بیان کرد؟ این قانون را نوشته و آن را توضیح دهید .

6- معادله ی نوشتاری تشکیل آب به صورت روبرو است .      انرژی +آب   = اکسیژن + هیدروژن

الف- این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ 

ب- واکنش دهنده ها و فراورده های آن را مشخص کنید .

7- می دانید که زنگ زدن آهن و سوختن زغال هر دو واکنش یک ماده با اکسیژن هستند ، به چنین واکنش هایی اکسایش می گویند . این دو اکسایش را با هم مقایسه کنید و تفاوت های آن ها را بیان نمایید .

8- به نظر شما اگر کبریتی را روشن کنیم و آن را سر پایین بگیریم تندتر می سوزد یا کندتر ؟ چرا؟

9- نقشه ی مفهومی زیر را کامل کنید  

10 – در یک واکنش شیمیایی انرژی فرآورده ها از انرژی واکنش دهنده ها کمتر  است .آیا یک تغییر گرماده روی داده یا  گرماگیر ؟ چرا؟

11- مریم سرما خورده است مادرش داروهای او را از داروخانه گرفت . مریم با مشاهده ی شربت گلودرد متوجه رنگ تیره ی بطری  آن شد و به یاد درس تغییرات شیمیایی افتاد . شما علت رنگ تیره ی بطری را بنویسید.

12- علی عقیده دارد که همه ی تغییرات شیمیایی  مفید هستند مانند تولید ماست از شیر اما محمد برعکس او اعتقاد دارد که همه ی تغییرات شیمیایی مضر هستند مانند فاسد شدن غذا در خارج از یخچال . شما با کدام یک موافق هستید ؟چرا؟

13- در هر یک از موارد زیر چه عاملی بر سرعت واکنش شیمیایی مؤثر واقع شده است ؟

الف-  500 گرم خاک اره خشک  سریعتر از 500 گرم چوب خشک می سوزد.(...............)

ب- نان در اتاق  زودتر از یخچال کپک می زند .(.....................)

ج- محلول دو قاشق پودر حشره کش دریک لیوان آب نسبت به محلولی که با یک قاشق پودر حشره کش در یک لیوان آب تهیه شده است ، حشرات را سریعتر از بین خواهد برد .(...................) 

14- به واکنش جیوه با اکسیژن توجه کنید :          جیوه اکسید   =  اکسیژن + جیوه

الف) در این واکنش فراورده ها و واکنش دهنده ها را مشخص کنید .

ب) اگر این واکنش گرما گیر باشد انرژی گرفته شده در واکنش را در سمت راست باید نوشت یا سمت چپ؟ توضیح دهید .

15- زنگ زدن آهن و سوختن چوب هر دو تغییر شیمیایی هستند شما یک شباهت و یک تفاوت بین آن ها بنویسید .

16- کدام یک از مثال های زیر فیزیکی و کدام یک شیمیایی است ؟

الف) تغییر رنگ سیب پوست کنده  (...................)  ب) انبساط میله ی آهنی در اثر گرما (.....................)

پ) میعان بخار آب (......................)      

17- در واکنش                انرژی + آب + کربن دی اکسید    =   اکسیژن + گلوکز

الف ) فراورده ها و واکنش دهنده ها را مشخص کنید .

ب) واکنش گرماده است یا گرما گیر ؟

ج) نام این نوع واکنش های شیمیایی چیست؟

18- در مثال های زیر بنویسید که تغییر گرما گیر است یا گرماده؟

الف) سوختن الکل (.......................)             ب ) ذوب برف (..........................)

ج ) تهیه ی آهن سولفید از گوگرد (..........................)  د) تبخیر آب دریا (.......................)

19- مریم دو میخ آهنی برداشت یکی را در یک بطری خالی گذاشت ودر آن را بست و دیگری را در یک بطری که یک اسفنج خیس در آن گذاشته قرار داد ودر آن را بست پس از چند روز مشاهده کرد کهیکی از میخ ها زنگ زده است .هدف مریم از انجام این آزمایش چه بود ؟

 


موضوعات مرتبط: نمونه سوال

تاريخ : شنبه ۱۲ دی۱۳۸۸ | 13:22 | نویسنده : مهدی حبیبی |
.: Weblog Themes By BlackSkin :.